جهت شرکت در مناقصه خرید اره نواری نوبت دوم می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

آگهی شرکت در مناقصه خرید اره نواری نوبت دوم

 

اسناد شرکت در مناقصه خرید اره نواری نوبت دوم