جهت شرکت در مناقصه خرید اره نواری می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

آگهی شرکت درمناقصه خرید اره نواری

 

اسناد شرکت در مناقصه خرید اره نواری