جهت شرکت در مناقصه خرید تجهیزات شبكه می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

آگهی مناقصه خرید تجهیزات شبكه

 

اسناد مناقصه خرید تجهیزات شبكه