جهت شرکت در مناقصه خرید جرثقيل 15تن می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی مناقصه خرید جرثقيل 15تن

پیشنویس قرارداد مناقصه خرید جرثقيل 15تن

شرایط مناقصه خرید جرثقيل 15تن