جهت شرکت در مناقصه خرید جرثقیل می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

آگهی شرکت در مناقصه خرید جرثقیل

 

اسناد شرکت درمناقصه خرید جرثقیل