جهت شرکت در مناقصه خرید دریپر 8 لیتری می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

آگهی شرکت در مناقصه خرید دریپر 8 لیتری

 

اسناد شرکت در مناقصه خرید دریپر 8 لیتری