جهت شرکت در مناقصه خرید روتاری پکر نوبت دوم می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

آگهی شرکت در مناقصه خرید روتاری پکر نوبت دوم

 

اسناد شرکت در مناقصه خرید روتاری پکر نوبت دوم