جهت شرکت در مناقصه خرید روتاری پکر می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

آگهی شرکت در مناقصه خرید روتاری پکر

 

اسناد شرکت در مناقصه خرید روتاری پکر