جهت شرکت در مناقصه خرید سنگ گچ می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

آگهی شرکت در مناقصه خرید سنگ گچ

 

اسناد شرکت در مناقصه خرید سنگ گچ