جهت شرکت در مناقصه خرید سه دستگاه بلوئر نوبت دوم می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی شرکت در مناقصه خرید سه دستگاه بلوئر نوبت دوم

اسناد شرکت در مناقصه خرید سه دستگاه بلوئر نوبت دوم