جهت شرکت در مناقصه خرید سه دستگاه بلوِئر می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

آگهی شرکت در مناقصه خرید سه دستگاه بلوِئر

 

شرایط شرکت در مناقصه خرید سه دستگاه بلوِئر

 

قرارداد شرکت در مناقصه خرید سه دستگاه بلوِئر