جهت شرکت در مناقصه خرید لينک زنجير درک چين مرحله اول می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی شرکت در مناقصه خرید لينک زنجير درک چين مرحله اول

 

اسناد شرکت در مناقصه خرید لينک زنجير درک چين مرحله اول