جهت شرکت در مناقصه خرید محلول کمک سایش سیمان می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

آگهی شرکت در مناقصه خرید محلول کمک سایش سیمان

 

اسناد شرکت در مناقصه خرید محلول کمک سایش سیمان