جهت شرکت در مناقصه خرید ورق و نبشی استیل می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

آگهی مناقصه خرید ورق و نبشی استیل

 

اسناد مناقصه خرید ورق و نبشی استیل