جهت شرکت در مناقصه خرید کائولن می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

آگهی شرکت در مناقصه خرید کائولن

 

اسناد شرکت در مناقصه خرید کائولن