جهت شرکت در مناقصه خرید کف پوش می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

آگهی شرکت در مناقصه خرید کف پوش

 

اسناد شرکت در مناقصه خرید کف پوش