جهت شرکت در مناقصه خرید 13 تیپ آهن آلات مرحله دوم می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی شرکت در مناقصه خرید 13 تیپ آهن آلات مرحله دوم

 

شرایط شرکت در مناقصه خرید 13 تیپ آهن آلات مرحله دوم