جهت شرکت در مناقصه خرید 4 تیپ بتن نسوز می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

آگهی مناقصه خرید 4 تیپ بتن نسوز

 

شرایط شرکت در مناقصه خرید 4 تیپ بتن نسوز

 

نمونه قرارداد مناقصه خرید 4 تیپ بتن نسوز