جهت شرکت در مناقصه خرید 4 تیپ ورق هاردوکس می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

آگهی شرکت در مناقصه خرید 4 تیپ ورق هاردوکس

 

اسناد شرکت در مناقصه خرید 4 تیپ ورق هاردوکس