جهت شرکت در مناقصه خرید 4 دستگاه پكر تک شير می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی مناقصه خرید 4 دستگاه پكر تک شير

شرایط مناقصه خرید 4 دستگاه پكر تک شير