جهت شرکت در مناقصه خرید 69 ردیف آهن آلات می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

شرایط شرکت در مناقصه خرید 69 ردیف آهن آلات

 

قرارداد شرکت در مناقصه خرید 69 ردیف آهن آلات

 

لیست خرید مناقصه خرید 69 ردیف آهن آلات