جهت شرکت در مناقصه دو دستگاه ترانس هرمتیک نوبت دوم می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

اسناد شرکت در مناقصه دو دستگاه ترانس هرمتیک نوبت دوم