جهت شرکت در مناقصه زنجیر الواتور می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

آگهی مناقصه زنجیر الواتور

 

قرارداد مناقصه زنجیر الواتور

 

نقشه های مربوط به زنجیر الواتور