جهت شرکت در مناقصه ساخت دو دستگاه ريكو پراتور می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی مناقصه ساخت دو دستگاه ريكو پراتور

اسناد مناقصه ساخت دو دستگاه ريكو پراتور