جهت شرکت در مناقصه ساخت میکسر 3 تن نوبت دوم می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی مناقصه ساخت میکسر 3 تن نوبت دوم

اسناد مناقصه ساخت میکسر 3 تن نوبت دوم