جهت شرکت در مناقصه ساخت یک دستگاه بلت الواتور می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی مناقصه ساخت یک دستگاه بلت الواتور

شرایط مناقصه ساخت یک دستگاه بلت الواتور