جهت شرکت در مناقصه سرند فلزی سنگ شكن ژيراتوری مرحله دوم می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی شرکت در مناقصه سرند فلزی سنگ شكن ژيراتوری مرحله دوم

 

اسناد شرکت در مناقصه سرند فلزی سنگ شكن ژيراتوری مرحله دوم