جهت شرکت در مناقصه عمومی بتن نسوز می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی شرکت در مناقصه عمومی بتن نسوز

شرایط شرکت در مناقصه عمومی بتن نسوز

پیشنویس قرارداد شرکت در مناقصه عمومی بتن نسوز