جهت شرکت در مناقصه فضای سبز می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

آگهی مناقصه فضای سبز هر دو کارخانه سیمان ساوه 

 

اسناد مناقصه فضای سبز كارخانه سفید سیمان ساوه

 

اسناد مناقصه فضای سبز كارخانه خاکستری سیمان ساوه