جهت شرکت در مناقصه قطعات زنجیر باند آموند مرحله دوم می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

اسناد شرکت در مناقصه قطعات زنجیر باند آموند مرحله دوم

 

نقشه قطعات زنجیر باند آموند سیمان ساوه