جهت شرکت در مناقصه كائولن ( استخراج، بارگيری و حمل و تخليه 30000 تن كائولن ) می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

آگهی مناقصه كائولن ( استخراج، بارگيری و حمل و تخليه 30000 تن كائولن )

 

اسناد مناقصه كائولن ( استخراج، بارگيری و حمل و تخليه 30000 تن كائولن )