جهت شرکت در مناقصه كاسه الواتور ساچمه می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

اسناد شرکت درمناقصه كاسه الواتور ساچمه

 

نقشه فنی كاسه الواتور ساچمه سیمان ساوه