جهت شرکت در مناقصه پروژه PLC سیمان سفید نوبت سوم می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

نمونه قراداد مناقصه پروژه PLC سیمان سفید نوبت سوم

 

برگ شرایط شرکت در مناقصه پروژه PLC سیمان سفید نوبت سوم