جهت شرکت درمناقصه پيمانكاری حمل و جابجايی داخلی نوبت دوم می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی شرکت در مناقصه پيمانكاری حمل و جابجايی داخلی نوبت دوم

اسناد شرکت در مناقصه پيمانكاری حمل و جابجايی داخلی نوبت دوم