جهت شرکت در مناقصه پیمانکاری گودبرداری می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

آگهی شرکت در مناقصه پیمانکاری گودبرداری

 

اسناد شرکت در مناقصه پیمانکاری گودبرداری