جهت شرکت در مناقصه چراغ خيابانی می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی شرکت در مناقصه چراغ خيابانی

شرایط شرکت در مناقصه چراغ خيابانی

 

پیش نویس قرارداد شرکت در مناقصه چراغ خيابانی