جهت شرکت در مناقصه چرخ محرک استاکر مرحله دوم می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی شرکت در مناقصه چرخ محرک استاکر مرحله دوم

 

اسناد شرکت در مناقصه چرخ محرک استاکر مرحله دوم