جهت شرکت در مناقصه گلوله خاكستری می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

آگهی مناقصه گلوله خاكستری

 

اسناد مناقصه گلوله خاكستری