جهت شرکت در مناقصه می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

آگهی مناقصه گلوله سیمان سفید ساوه

 

اسناد مناقصه گلوله سیمان سفید ساوه