جهت شرکت در مناقصه 20 رديف ايراسلايد سيلو سفيد نوبت دوم می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی مناقصه 20 رديف ايراسلايد سيلو سفيد نوبت دوم

فایل های مورد نیاز مناقصه 20 رديف ايراسلايد سيلو سفيد نوبت دوم