جهت شرکت در مزايده 10000 تن سيمان سفيد صادراتی در حجم 400 هزار تن می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

آگهی مزايده 10000 تن سيمان سفيد صادراتی

 

اسناد مزايده 10000 تن سيمان سفيد صادراتی