جهت شرکت در مناقصه آهن آلات استیل نوبت دوم می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی شرکت در مناقصه آهن آلات استیل نوبت دوم

 

اسناد شرکت در مناقصه آهن آلات استیل نوبت دوم