جهت شرکت در مناقصه احداث ساختمان سيمان رنگی می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی مناقصه احداث ساختمان سيمان رنگی

پیشنویس قرارداد مناقصه احداث ساختمان سيمان رنگی

شرایط مناقصه احداث ساختمان سيمان رنگی