جهت شرکت در مناقصه استخراج ، بارگيری و حمل می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی شرکت در مناقصه استخراج ، بارگيری و حمل

اسناد شرکت در مناقصه استخراج ، بارگيری و حمل آهک

 

اسناد شرکت در مناقصه استخراج ، بارگيری و حمل مارن