جهت شرکت در مناقصه تابلو بانک خازنی فيلتر هارمونيک 14درصد می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

اسناد شرکت در مناقصه تابلو بانک خازنی فيلتر هارمونيک 14درصد