جهت شرکت در مناقصه تامین، نصب و راه اندازی باطری های UPS می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

قرارداد مناقصه تامین، نصب و راه اندازی باطری های UPS

 

شرایط شرکت در مناقصه تامین، نصب و راه اندازی باطری های UPS