جهت شرکت در مناقصه تامین و نصب خازن ها، كارت های الكترونيكی وكابل های نوری می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

قرارداد مناقصه تامین و نصب خازن ها، كارت های الكترونيكی وكابل های نوری

 

شرایط شرکت در مناقصه تامین و نصب خازن ها، كارت های الكترونيكی وكابل های نوری