جهت شرکت در مناقصه حمل و بارگیری آهک از معدن مرجمک می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی مناقصه حمل و بارگیری آهک از معدن مرجمک

اسناد مناقصه حمل و بارگیری آهک از معدن مرجمک