جهت شرکت در مناقصه خريد آلومينيوم اكتيو می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی شرکت در مناقصه خريد آلومينيوم اكتيو

اسناد شرکت در مناقصه خريد آلومينيوم اكتيو