جهت شرکت در مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور هرمتيک می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی شرکت در مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور هرمتيک

 

اسناد شرکت در مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور هرمتيک